บวชชีพราหมณ์
        จัด ประจำทุกปี คือ วันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 3 ของทุกๆ ปี เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี 2536 ให้อุบาสก อุบาสิกา พระภิกษุได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกัน เพื่อรักษาศีลให้บริสุทธิ์ จะได้เนื้อนาบุญอันดีของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ก่อให้เกิดประโยชน์สุขสงบต่อสังคม คือ หน้าที่ที่ดีของชาวพุทธ และเป็นการเผยแผ่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฝึกกรรมฐานวิปัสสนา เพื่อสร้างบารมีขั้นสูงที่เป็นพื้นฐานต่อการบรรลุคุณธรรมชั้นสูง คือ นิพพานต่อไปในอนาคต