ยุวธรรมนำสุข

เริ่มจัดตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา มีเยาวชนเข้าร่วมแล้วกว่า 1,000 คน เยาวชนจากหมู่บ้านรอบวัดและใกล้เคียง เข้าร่วมประมาณ 50 คน/ครั้ง อายุตั้งแต่ 3 - 20 ปี

วัตถุประสงค์ เพื่อ (1) เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบองค์รวมของ "ร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม" (2) ปลูกฝังจิตสำนึกสู่จิตวิญญาณ สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง เสริมสร้างคนดีร่วมพัฒนาสังคม และห่างไกลยาเสพติด และ (3) ให้เยาวชนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และมีสำนึกท้องถิ่นของตน

กิจกรรม
08.30 - 10.00 น. สมาทานศีลห้า สวดมนต์ทำวัตรเช้า
10.00 - 11.00 น. ฐานการเรียนรู้ (พุทธประวัติ กรรมฐาน ความกตัญญู คอมพิวเตอร์ ฯลฯ)
11.00 - 12.00 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และร่วมให้พรอนุโมทนา
12.00 - 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 - 15.00 น. ฐานการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง
15.00 น. สวดมนต์ เดินทางกลับบ้าน

เวลาและสถานที่จัด ทุกๆ วันอาทิตย์ ณ วัดหัวตะพาน