กลุ่มแม่บ้านวัดหัวตะพาน


        เมื่อ ปี พ.ศ. 2534 - 2535 ได้เกิดภาวะราคาข้าวเปลือกตกต่ำประชาชนเดือดร้อน คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหัวตะพานและพระที่รักษาการแทนเจ้าอาวาส (พระอาจารย์ดำเนิน ถามวโร) ในขณะนั้น ประชุมชาวบ้านเพื่อระดมความคิดที่ประชุมเสนอให้มีการสีข้าวจำหน่าย จึงได้เกิดความคิดการแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวซ้อมมือออกจำหน่ายเอง มีการรวมกลุ่มดำเนินการ สมาชิกก่อตั้ง 24 คน ระดมทุนและใช้สถานที่วัด เป็นที่ทำการกลุ่ม

        -วัตถุประสงค์ (1) เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมรายได้ (2) เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

        -กิจกรรม ผลิตข้าวซ้อมมือ ราคาต่อถุง ( 2 ก.ก.) ถุงละ 40 บาท (อาจเปลี่ยนแปลงได้)