*แนะนำวัดหัวตะพาน


สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย

ที่ตั้ง
บ้านหัวตะพาน หมู่ที่ 14 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140
โทรศัพท์ 096-7891562,  093-2894426 ,092-2894426 แฟ็กซ์ 056-410750

อาณาเขตวัด
ทิศเหนือ ติดต่อกับถนนสายชัยนาท - สุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับคลองธรรมชาติ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านเรือนของประชาชน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับคลองธรรมชาติ

พื้นที่ของวัด
เนื้อที่ 26 ไร่ 1 ตารางวา

ประวัติวัด
        ก่อ ตั้งเมื่อปี พ.ศ.2475 เดิมมีเจดีย์ปรักหักพัง ปรากฏอยู่เข้าใจว่าเป็นวัดร้างมาก่อน ต่อมานายอิน มณฑาได้เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการจัดสร้างให้เป็นวัดขึ้นมาใหม่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่14 มีนาคม พ.ศ. 2510 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 13 เมตร ยาว 24 เมตร นอกจากนี้วัดได้ให้ความอนุเคราะห์โรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ ที่วัดนี้ด้วย (โรงเรียนวัดหัวตะพาน) จนถึงปัจจุบัน

เจ้าอาวาสวัด
        พระอธิการมั่น
        พระอธิการเทียม
        พระสมุห์จรัล
        พระอธิการจำรอง
        พระอธิการโหน
        พระอธิการเล็ก จิตฺตทนฺโต
        พระครูถาวรจริยาภิวัฒน์ (เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน)

รถโดยสารประจำทางที่วิ่งผ่านหน้าวัด
        - (ถนนสี่เลน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340)
สายชัยนาท - หันคา
        - (ระยะทางจากชัยนาท - วัด 30 ก.ม. จากสี่แยกสรรคบุรี - วัด 8 ก.ม.)
สายนครสวรรค์ - สุพรรณบุรี
        - (ระยะทางจากนครสวรรค์ - วัด 93 ก.ม. จากสุพรรณบุรี - วัด 75 ก.ม.)
สายกรุงเทพฯ - หันคา
        - (ระยะทางจากกรุงเทพฯ - วัด 220 ก.ม.)