สาระธรรมจากวัดหัวตะพาน
โดย...พระครูถาวรจริยาภิวัฒน์(ดำเนิน ถามวโร)